Te hova - kihez menekülsz?

                                Király Lajos írta - Batiz - Partium Menedékem…vagy te. (Zsoltárok 119,114a) Kihez fordulsz, amikor terhelnek a gondok? Van-e olyan emberbarát és társ, akinél menedéket, biztonságot találsz? Akinek jó megértő, oltalmazó és menedéket nyújtó „szárnya alá bújni”, akit bármikor felhívhatsz, akinek elég a közelsége ahhoz, hogy megnyugodjál. A zsoltáríró számára igazi menedéket Isten jelenti, aki legfőbb bíróként nem akarja az ártatlan halálát, a törvénnyel szentesített törvénytelenséget, hanem az igazságot és az életet. Istené a menedékjog, s nála mindenkinek lehetősége van menedéket keresni. Isten parancsa szerint (5Móz 4,41-43/Józs 20,1-9) Izrael területén hat menedékvárost kellett kiválasztani, hogy az, aki nem szándékosan ölt embert, a vérbosszuló elől oda menekülhessen. A bűnös a főpap halála után elhagyhatta a menedékvárost, s visszatérhetett korábbi lakóhelyére. A legnagyobb főpap, Jézus Krisztus engesztelő halála által számunkra a legnagyobb menedék adatott. Az idén jelent meg a „Menedék” című film a „Szerelem lapjai” szerzőjétől, mely egy titokzatos fiatal hölgy életét mutatja be, aki egy kisvárosba menekülve talál menedéket egy magányos, feleségét elveszítő, kétgyermekes apuka oldalán. Ebben a filmben hangzik el a sokatmondó mondat: „Nem az számit, mi elől menekülsz, hanem az, hogy hova” (It`s not what you`re running from, it`s what you`re running to). Te hova - kihez menekülsz? Ital, szerencsejáték, magány, agresszió? Tudok jobbat! Ámen! refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm    

2013. November 24. 11:03

Soli deo glória! - Istené a dicsőség!

                                    Király Lajos írta Batizból - Partium Segíts meg engem, Uram Istenem; szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram! (Zsoltárok könyve 109, 26-27)  Ebben a zsoltárban egy ártatlanul vádolt ember panaszai hangzanak Isten felé. Elsősorban elmondja sérelmeit, imádságában közvetlenül Istenhez fordul és lefesti nyomorúságos állapotát.   A kesergésből az is kiderül, hogy megvesztegethető korának bírája és a vádlója hamis. Ebben az „élet-perben” segítője és támogatója az Isten, ezért hozzá fordul igazságszolgáltatásért. Mintha a huszonegyedik század bürokratikus (hivatalszobák hatalma) és sokszor korrupt világáról beszélne a zsoltáríró. Idős emberek, kik évek óta pereskednek, és nyugdíjukból nem futja ügyvéd fogadására; politikailag manipulált ítélethozatalok, a bürokrácia mindent betemető papírhalmaza, a betű megöl, a Lélek megelevenít világa. (2Kor 3,6) A zsoltáríró Istentől kér segítséget és szabadítást. A vádló mellett ugyanis ott van az Úr, a vádlott segítője (31), aki közbenjár ügyéért. Milyen jó tudni, hogy nékünk, újszövetség népének a legnagyobb sztárügyvéd adatott, aki az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár (HK 31), maga Jézus Krisztus. A 27. vers a Szabadító Istenre való mutatásnak csodálatos példája. A zsoltáríró nem csak azért akar megszabadulni bajából és gondjából, hogy komfortosabb és jobb legyen saját élete, de azért is, hogy ez a szabadulás Istent dicsérje. Tudja meg mindenki: az ő cselekvő Urának köszönheti mindezt. Hányszor dicsekszünk, magasztaljuk és méltatjuk önmagunkat, – gondoljunk csak arra, hogy nemrégiben egy vezető politikus így fogalmazta meg az emberközpontú életet és cselekedetet: „nem az Istené, hanem az emberé a dicsőség”. Református magyarként, hívő keresztyénként csak azért is azt vallom, hogy Soli deo glória! - Istené a dicsőség! Ámen! refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm    

2013. November 10. 18:46

Ne feledd azonban, hogy a bűnbocsánat csak teljes bűnvallás után következik

                            Fodor Lajos írta Halmiból - Partium   És mikor az Úr látta, hogy megalázták magokat, ekképpen szóla az Úr Semája prófétának: Megalázták magokat, nem vesztém el őket, hanem némi szabadulást szerzek nékik, és nem ontom ki az én haragomat Jeruzsálem ellen Sésák által  (II. Krónika 12:7). A Szentírásban több helyen olvassuk, hogy a király, vele együtt az egész nép elszakadt Istentől, nem tartotta meg az Úr törvényét vagy idegen isteneket kezdett el imádni. A lélekbeli elhajlást nem lehet szó nélkül hagyni, szemébe kell mondani a vétkesnek, hogy bűnt követett el. A szeretet azt is jelenti, hogy óvom a másikat védem, oltalmazom. Sokan a szeretetből fakadó intést nem szívlelik meg vagy nem is hallgatják szívesen, fejüket is elfordítják attól, aki látszatra “rossz-akaró”. Sésák próféta teszi a dolgát: odaáll Roboám király elé és szemére veti a saját és a nép bűnét. És akkor történik meg: mind a király, mind a nép lelkileg korrekciót hajt végre, az Ige szerint “megalázza magát” és kimond egy hitvallást: Az Úr igaz! De az elkövetett vétekért vezekelni, bűnhődni kell, nem következik be a teljes megsemmisülés, el kell hordozni az egyiptomi fogságot, amely átnevelési idő lesz. Isten könyörűlő, bűnbocsátó, az Ő egyszülött Fiában teljes bűnbocsánatot nyerhetünk, Őt alázta meg érettünk. Ne feledd azonban, hogy a bűnbocsánat csak teljes bűnvallás után következik. Ámen! refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm    

2013. October 20. 16:47

Ma is változtathatunk és tanulhatunk a Dávid példájából

                          TÖHÖTÖM POSTÁJA! Kiss József írta - Szatmárpálfalva - Partium És kiméne Dávid elejökbe, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg. (I Krónika 12,17) Mai alapigénk Izráel életébe vezet minket vissza.   A Krónikák könyvében azt olvassuk, hogy Dávid királyként élvezi az emberek bizalmát és egyre többen csatlakoznak hozzá, egyre többen vannak olyanok, akik elismerik királyuknak és vezérüknek. Az emberi kapcsolatain között is találunk hasonlókat, amikor az emberi szívek között baráti, családi kapcsoltatok alakulnak ki. A kapcsolatok keresésére biztat minket Krisztus Urunk is, aki küld a felebaráthoz, a testvérhez, ismerőshöz és ismeretlenhez, hogy vele beszéljünk és az evangéliummal megismertessük. Pál apostol térítői utazásai alkalmával mindig keresi az emberek társaságát és új barátságokat épít ki. Dávid határozott alapállással fogadja a hozzá érkezőket. Egyfelől, akik szeretettel és jóérzéssel közelítenek hozzá, azoknak azt ígéri, hogy, az én szívem egy lesz ti veletek, akik pedig gonosz szándékkal vannak, azokra Isten büntetését kéri. Ha a mi világunkban egy ilyen kijelentéssel fogadna minket valaki, akihez közelítünk, vajon lennének-e még barátságok, családi kapcsolatok ? Sajnos napjainkban felbomlott a régi rend. Halljuk és látjuk, hogy a barátság már nem szent, a házastársi kapcsolatok, sokszor nem az eggyé vált szívek világa és társadalmunk apró egyéni, illetve nagyobb közösségi elemei igen lényegesen távolodnak egymástól. Ma is változtathatunk és tanulhatunk a Dávid példájából. Kössük újra családi és baráti kapcsolatainkat Jézus tanítása szerint. refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm      

2013. September 22. 12:54

Keressétek Jézust, és rátok talál!

                                      Jobb Domokos írta Ombodról - Partium Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekesztek; keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot: talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján! (Sof. 2,3)   Az ítélet napja jő! Nem a maja naptár szerint, nem asztrofizikusok tudása szerint, nem szektás számítgatások szerint, hanem az Úr ígérete szerint jön, közeledik! Egy nappal megint közelebb kerültünk hozzá. Kikerülni nem lehet, de a megmenekedés lehetősége adott, aki az Urat keresi, az menekülhet meg! A keresőkre persze kitételek is vonatkoznak: az alázatosak keressék Őt! Nem minden kereső, talál rá - alázat kell! Ha nem vagy alázatos azzá kell lenned… De az alázat nem elég, az alázatosok se mind keresik, ezért mondja a próféta, keressétek mindnyájan. Lehet valaki alázatos csupán emberségből, neveltetésből, meggyőződésből, de Isten nélkül ez semmi. Az Istenkeresés, igazság keresés, alázatosság keresés. Az igazsággal nincs baj talán csak akkor, ha a saját igazságom és nem az Ő igazsága a cél, s jó azt is leszögezni, ne az igazság szolgáltatást bízza ránk Isten. Az alázattal több bajom van: másokban is ritkán fedezem fel, és sajnos magamban is. A büszkeség, önhittség, kitartás, becsület, megelégedettség (itt negatív értelemben) valahogy jobban jellemeznek és ez baj, nem kell mindig visszaütni, soha nem szabad megkeményedni. Mikor mégis megtörténik, megkeresem magamban a Megváltót, eszembe jut Jézus a maga alázatosságával: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil. 2,5-11) Nektek is róla kell írnom, hogy ne csak „talán” legyen a menekedés, hanem bizonyos. Keressétek Jézust, és rátok talál! Mert aki Jézust keresi, az igazságot keresi, aki Krisztust keresi, az alázatot keresi és megtalálja Istent. Ámen. refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek Töhötöm

2013. September 01. 00:00

A feltámadott Krisztus negyven napnyi időt ad tanítványainak is, hogy megerősödjenek a hitben

                      Fodor Lajos írta Halmiból - Partium …és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala  (Márk 16, 8-b) Gyermek koromban (azt hiszem, így volt ezzel mindenki) féltem a temetőbe menni, ez a hely valami titokzatosságot jelentett, számomra érthetetlen volt minden. Sírhantok, régebbiek, újabbak, gondozottak, elhanyagoltak, a nagy csend, amely megüli a sírkerteket. Emlékek azokról, akiket már csak a név és az évszámok jeleznek. Három asszony siet húsvét hajnalán Jézus sírjához. A látványtól valósággal ledöbbennek: a zárókő nincs a sír szájánál, a sírboltban Jézus holtteste helyett egy fehér ruhába öltözött ifjút látnak, aki meg is szólal: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett, föltámadott, nincsen itt… (6. vers). Parancsot is kapnak ettől az ismeretlentől: menjenek a tanítványokhoz és mondják el az örömhírt, hogy Jézus feltámadott. A parancs szavának, akármennyire is akarják, nem tudnak engedelmeskedni, néma marad az ajkuk, félelmükben szólani sem tudnak. Amikor félünk általában kiáltani szoktunk, segítséget hívunk, mentségért könyörgünk. Örömünkben is kiáltani szoktunk, meg szeretnénk osztani a bennünket ért örömöt mindenkivel. Itt másfajta félelemről van szó, úgy gondolják, ha elmondják valakinek a látottakat, kigúnyolják őket, eszelősöknek minősítik, vagy rájuk fogják, hogy ezek az asszonyok már megint kitaláltak valamit. “Csak asszonyok mondják”- kevés hitele van az ő szavuknak, különösen zsidó körökben. Beszédes hallgatás ez a javából, annak a ténynek a lereagálása, hogy Jézus feltámadott. A feltámadott Krisztus negyven napnyi időt ad tanítványainak is, hogy megerősödjenek a hitben, talpra tudjanak állni, hogy a mennybemenetel után tovább vigyék az evangéliumot. Nekünk már nincs okunk a félelemre, bátran énekeljük:   Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére, mert látom Jézus példájából, mi lehet a holtak porából… Ámen!   refszatmar.eu Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm      

2013. August 25. 18:56

Aki mindvégig megmarad, az megtartatik

                          Fodor Lajos, írta Halmiból - Partium És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik  (Márk 13: 13). Az Isten Fia előre felkészíti övéit arra az időre, amikor Ő már nem lesz velük. A tapasztalat azt mutatja, hogy Jézus korában is sokan megvetették mind az Isten Fiát, mind a tanítványokat és azokat is, akik befogadták Őt. Nemcsak a hivatalosak (főpapok, írástudók), úgy általában a zsidó sokaság részéről érezték ezt oly sokan. Jézus mennybemenetele után az evangélium tovább vitele az apostolokra hárult, amely elsősorban hűséget követelt tőlük. Hirdetni kellett az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben, vinni kellett a pogányok közé is. Voltak olyan falvak, városok, amelyeknek a lakossága fogékonnyá lett az evangéliumra, de más helyeken nemcsak nehézségekbe ütköztek, közellenségnek tekintették őket, ezért üldözték, megpróbálták még az írmagját is kiirtani a keresztyénségnek. Ezt bizonyítja a keresztyénség történelme, minden felekezetnek megvannak a maga keresztyén áldozatai. Az evangélium csakis úgy terjedhetett tovább, ha semmiért nem tagadták meg Jézust. Ők a hit hősei, rájuk nem volt méltó a világ. A mában megszűnt az üldözés, de érvényes marad az Igének a figyelmeztetése: aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Légy hűséges mindhalálig. Ámen. refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm

2013. August 19. 00:18

Széchenyi István imája

                                      Széchenyi István imája   "Istenem, Te minden jónak, magasztosnak tökélynek, teljesnek foglalatja, töltsd el szívem-keblem Szentlelkeddel!   Erősítsd meg mennyei hatalmaddal, hogy legyőzhessem földi gyengéimet és fölemelhessem Tehozzád a lelkem!   Szabadítsd meg érzékeimet mindentől, ami földi reájuk tapad, és tisztítsd meg embertermészetem, hogy a Te műved méltó lehessen Tehozzád!   Önts bizodalmat a lelkembe - és ne hadd, hogy ítélkezzek a Te tanácsaid felől - s még annyira sem, hogy netán valaha is kételkedjek a Te mindenhatóságodban, bölcsességedben és könyörületességedben!   Áldott hetet mindenkinek!" Töhötöm

2013. August 02. 00:00

Te kinek a kedvét igyekszel keresni?

                                  Rácz Ervin írta - Erdődről - Partium Kinek mondanak engem az emberek? (Mk 8, 27) Jézust is érdekelte az, hogy kinek mondják Őt az emberek. Azonban jó nekünk azt tudni, hogy Ő nem görcsölt az emberek véleményétől. Sőt ennek a kérdésnek is egy csodálatos hitvallás lett az eredménye Péter szájából: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!   Van egy régi mese egy apáról és a fiáról, akik mentek az úton a szamarukkal. Nemsokára találkoztak egy emberrel, aki azt mondta, hogy ostobák, amiért gyalogolnak, amikor ott a szamaruk. Így az apa és a fiú felpattant a szamár hátára. Nem jutottak messzire, amikor egy másik ember megkritizálta őket, amiért mindketten a szamár hátán ülnek. Túl nehezek az állatnak, érvelt az ember, és ez embertelen. Így aztán a fiú leszállt. Nem sok idő telt bele, és egy harmadik utazó megjegyezte, hogy az apa mennyire nem törődik másokkal, mert ő szamárháton utazik, a fia meg gyalogol. Így helyet cseréltek. Rövidesen találkoztak egy újabb emberrel, aki megszidta a fiút, amiért ennyire tapintatlan, hogy hagyja gyalogolni az apját, aki sokkal idősebb, mint ő. Amikor utoljára látták őket, ott bandukoltak ketten az úton, és cipelték a szamarat. Te kinek a kedvét igyekszel keresni? Ha a tömegre hallgatsz, és megpróbálsz úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek, csak összezavarodsz. Ha túl érzékeny vagy mások véleményével és kritikájával szemben, a végén a bűntudat és alkalmatlanság érzésének felesleges terhét fogod magaddal cipelni. Ha pedig csak saját tetszésedre élsz, önző és énközpontú leszel. Ezért próbáljuk mi, keresztyének, Isten tetszését keresni, nem az emberekét. Jézus az Atya órájára nézett és azt tette és úgy, ahogy elvárta tőle. Pál azt írta: Nekem az élet Krisztus!  Végül is Istennek fogunk számot adni. Mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek (1Thessz 2,4). refszatmar.eu   Áldott hetet mindenkinek! Töhötöm  

2013. July 28. 17:02

Az az ember, akinek bűntudata van, fél és nem találja a helyét

                                            Kürti Tamás, írta Szatmárgörbedről – Aranyosmeggyes - Partium: Heródes fél vala Jánostól, igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt; és ráhallgatván, sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. (Mk 6,20.) Az az ember, akinek bűntudata van, fél és nem találja a helyét. Az, aki valamilyen rossz dolgot követett el, igyekszik azt leplezni, takargatni, de ebből olyan belső lelki feszültség, nyomasztó érzése támad, mely eluralkodik az emberen, és kívülről is meglátszik.     Heródes fél, mert tudja, bűnben él, és Keresztelő Jánosnak igaza van. érdekes, hogy a bűntudatban élő ember igyekszik valamivel kompenzálni bűntudat-érzését. Jelen esetben Heródes, noha fáj neki hallani, amit János fejéhez vág, mégis védi őt és támogatja. Úgy, mint annak idején Frigyes Luthert. Vajon te, kedves testvérem, bűnben élsz? Az Ige szava megszégyenít? Sokszor talán ezt mások észre sem veszik rajtunk, de van, hogy nyilvánvaló. Mit teszünk ilyenkor? Heródes igyekezett pártfogolni Keresztelő Jánost, de végül kénytelen volt megöletni. Poncius Pilátus védte Jézust, de végül mégis kiszolgáltatta. Lélekben mi is pártoljuk az Ige szavát, szeretjük hallgatni, de amikor jön a próbatételt és színt kell vallani, akkor vajon kiállunk mellette, vagy eldobjuk magunktól? Talán Heródesben és Pilátusban is meg volt a jó szándék, de ez még nem elég. A pokolra vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Talán benned is meg van a jó szándék, de ne ragadj le ennél:  Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.  (Jak 1,22.)   Imádság: “Mindenható Atyánk! Megmutattad Szent Fiadban a Te jóságos szereteted. Megtanítottál Igéd által annyi jóra. És mégis mennyire nem tudunk mi aszerint élni. Félelmek rabjai vagyunk, mert akkor, amikor életünkben kellene megvalósítani Igéd Szavát, akkor elbukunk. Arra kérünk Téged, adj erőt Néked élni, és mindazt, amire Te megtanítottál, tudjuk gyakorlatba ültetni. Szeretni, szolgálni, Neked szentelni az életet. Védj meg a rossz döntésektől.  Adj Szentlelked által bölcsességet, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között, és adj bátorságot, hogy ha már a jót felismertük, akkor merjük is azt megtenni.” Ámen refszatmar.eu   Áldott hetet  mindenkinek! Töhötöm

2013. July 14. 15:15
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/12