Bencsik András: A háború előérzete

                                Tudtuk, hogy eljön az a pont, amikor a világ jólétben élő 7 százaléka (az unió 500 millió lakosa) meg kell védje életszínvonalát a maradék 93 százaléktól, de amikor olyan szépen süt a nap, az ember egyszerűen nem hajlandó tudomásul venni, hogy a horizont mögött már készülődik a vihar. Arra pedig, hogy ez a roham ilyen hirtelen lendülettel jön el, végképp nem számítottunk. A népvándorlás nem fog abbamaradni, sőt súlyosabb lesz. Ukrajnában ha nem sikerül békét teremteni, a lakosság legfeljebb egy évig tart még ki, utána onnan is útra kelnek, mert feladják a reményt egy jobb életre. De az ukránok keresztények, és Lengyelországban, Oroszországban ro­konokra találnak. Az iszlám az emberiség utolsó reménye, mondta két évvel ezelőtt a ravasz porszívóügynök, Vona Gábor, a Jobbik elnöke egy törökországi tanácskozáson. Azóta egyre nyilvánvalóbb, hogy ami az emberiség keresztény hányadát illeti, az iszlám nem remény, hanem maga a könyörtelen végzet: feloldódás Allah akaratában, vagy halál. Harmadik út nincs. Az Iszlám Állam szemében az idegen nem szép. Európa védtelen. Akadálytalanul áradnak a bevándorlók a leggazdagabb régiók felé a zsákmány, az ingyen megszerezhető jólét birtoklásáért és Európa még arra sem képes, hogy irányítsa ezeket a tömegeket. Oda mennek, ahová akarnak, annyian, ahányan akarnak mindenféle ellenőrzés és vizsgálat nélkül. Nincsenek papírjaik, olyan nevet mondanak be, amilyet akarnak, olyan nemzetiséget vállalnak, ami éppen a leghasznosabb a számukra. Más is észrevette, mindenki látja, hogy ezeknél a vándoroknál valami nem stimmel. A legtöbben vállra vetett sporttáskával, félig üres, könnyű hátizsákkal, egy szál öltözékben érkeztek Európa kapuihoz. Ha valaki csak egy hétre elutazik, tízszer annyi holmit visz magával, mint ezek a menekültek, akik több ezer kilométer távolságból, többnyire egyedül, de sokan családostul, kisgyerekekkel keltek útra úgymond végleg, a teljes bizonytalanság felé. Menekültek? Nem kellett volna legalább még egy váltás cipőt, némi meleg holmit is hozni magukkal? Az okostelefon árából kifutotta volna. De mintha előre tudták volna, hogy útközben a lelkes emberjogisták majd szállást, élelmet, tisztálkodási lehetőséget, váltóruhát biztosítanak a számukra. Amit utána gondtalanul el lehet dobálni, mert a következő állomáson újból teljes lesz a szerviz. Menekültek? Fáradt vándorok? A röszkei magyar határ ostromlói nem tűntek sem fáradt­nak, sem riadtnak, inkább olyan magabiztos hódítóknak, akik egy kicsit szórakoztak itt, aztán mentek tovább. És ha majd úgy hozza a helyzet, nem riadnak vissza a keményebb eszközök használatától sem, elvégre annyi fegyvert hozhattak be magukkal ellenőrizetlenül, amennyit csak akartak. Jön az iszlám népvándorlás áradata, nem csökken a tempó, nem állítja meg őket a téli hideg. Sietnek, mert Európa még most sem képes védekezni. Már egyre több országban erősödök az aggodalom, egyre többfelé hangoztatják Orbán Viktor Magyarországának igazát, de követni még most sem merik. Engedelmesen befogadják az érkezőket, akik közül a már célba érkezettek éhségsztrájkkal fenyegetőznek, ha nem kapják meg a havi kétezer eurós (600 ezer forint) segélyt. Európa hamarosan megtelik, az emberek pedig sorra fellázadnak és nemet mondanak a népvándorlásra. A kormányok végül megpróbálják útját állni az egyre erősebb áradatnak. Akkor tör majd ki a háború. És az Európai Uniónak még önálló hadserege sincs. Demokrata  

2015. September 26. 00:53

A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset imámja felszólította társait, hogy szaporodjanak, hogy így foglalják el a kontinenst - mi meg ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek

                        A jeruzsálemi Al-Aksza-mecset imámja felszólította az Európába menekült muszlimokat, hogy csináljanak sok-sok gyereket az „eljövendő kalifátus” nevében, hogy így hódítsák meg a kontinenst.

„A sötét éj hamarosan véget ér, mi pedig eltapossuk Európát Allah akarata szerint” – jósolta az imám. „Németország nem egy könyörületes ország, melynek az a célja, hogy befogadja a szíriai, iraki és palesztin menekülteket, őket csak a munkaerő érdekli” – mondta a prédikátor. „Európa szíve gyűlölettel van átitatva a muszlimok iránt. Azt szeretnék, ha halottak lennénk” – mondta az imám. Majd figyelmeztette az európai államokat, hogy a muszlimok össze fognak gyűlni az „eljövendő kalifátus” nevében, s ha az európai országok nem fogadják be őket, akkor hadseregeikkel fognak visszatérni hozzájuk. Az imám szerint „Európa elavult és elöregedett, emberi megerősödésre van szűksége. Nincs erősebb, mint az az emberi erő, ami velünk muszlimokkal van.” Ezt követően felszólította társait, hogy szaporodjanak, hogy így foglalják el a kontinenst.” Igen. Ez legalább világos beszéd. Ez az imám – bármekkora baromállat is -, legalább nem köntörfalaz. Nem akarja becsomagolni a dolgot, nem akar polkorrektül fogalmazni, nem mismásol és nem hazudik. Ez a muszlim g..i elmondja a tutit. Az eljövendő kalifátus nevében el akarja tiporni Európát. S addig, ameddig erre majd képessé válnak, nem kell sokkal többet tenniük, mint idejönni, és szaporodni. És idejövés közben sírós pofát vágni a határon, meg a kölykeiket áthajigálni a kerítésen, hogy a kretén európaiak megsajnálják őket. Aztán szülni, szülni, szülni. Két szülés között meg párhuzamos társadalmakat kialakítani és fenntartani - Mi meg ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek Az izraeli palesztinok is ezt mondták: „A palesztinok legnagyobb fegyvere, a palesztin nők méhe”. Az albánok is megmondták és megcselekedték ugyanezt, együtt a párhuzamos társadalom felépítésével, és ez a szívós, kitartó munka elvezetett a szerbek trianonjához. Ha valaki eddig nem tudta volna pontosan tehát: Erről van szó. A mi válaszunk pedig csupán ennyi: Ha kell, fegyverrel is megvédjük a hazánkat tőletek. Csak hogy mi se áruljunk zsákba macskát… Bádog - Bayer Zsolt blogja
       

2015. September 21. 22:32

Bencsik András: March for Europe!

                    Megyünk Európáért! - Egy nagy, Európa városaiban egy­szer­re meg­hir­de­tett me­net ví­zi­ó­ja me­rül föl "És mivel Európa az európaiaké, vagy tisz­te­li­tek a mi tör­vé­nye­in­ket és e­u­ró­pa­i­ként al­kal­maz­kod­tok hoz­zá­juk, vagy bün­te­tést kap­tok, s ha az sem hasz­nál, men­ne­tek kell in­nen." Az európai történelem e­gyik leg­na­gyobb vív­má­nya a ne­mek kö­zöt­ti e­gyen­jo­gú­ság. A hu­sza­dik szá­zad­ra a jo­gok te­rén meg­szűnt a kü­­lönb­­ség fér­fi és nő kö­zött. A hu­szon­e­gye­dik századra a liberális jogrendbe sikerült beilleszteni az azonos neműek együttélésének szabályait is, sőt Svéd­or­szág­ban a felvilágosodás terén odáig jutottak, hogy a nemileg bi­zony­ta­la­nok jogát is tiszteletben tartják. Ez talán túlzás, de abban egyet kell értenünk világnézettől függetlenül mindenkivel, hogy a Teremtő akarata szerint egyenlő értékű minden férfi és nő, mivelhogy gyermeket csinálni egyik sem tud a másik nélkül, márpedig utódok nélkül kihalna az emberi faj. Kimondhatjuk tehát, hogy az európai civilizáció egyik alappillére a nemek egyenjogúsága, ami felülír minden más szabályt és elképzelést, következésképpen aki ezt az elvet és gyakorlatot tagadja, az az európai értékrend egyik pillérét támadja meg. Ami nem tűrhető. Ehhez képest több mint meglepő, hogy a nemek közötti egyenjogúságért és a szexuális önfelszabadításért oly vehemensen kiálló liberális emberjogisták megkukulva hallgatnak az iszlám vallást követők azon felfogása és gyakorlata láttán, hogy ők a nőt alsóbbrendű, alávetett lénynek tekintik, akivel a férfi azt tehet, amit akar. Európa liberálisai vagy nem hajlandók, vagy nem képesek védekezni, ezért egy új, immár páneurópai patriotizmusnak kell magára vállalnia a klasszikus európai értékek védelmét, benne például az emancipált nők jogainak védelmét is. Valakinek ki kell végre mondania minden ide vándorló előtt, hogy minket a legkevésbé sem érdekel, mi volt otthon a ti felfogásotok például a férfiak és a nők viszonyát illetően, azonban vegyétek tudomásul, hogy itt Európában az egyenjogúság tagadása bűncselekmény, amire a törvény szigorával sújtunk le. Egyáltalán nem érdekel bennünket, hogy mi van leírva erről a ti szent irataitokban, mert a mi szent iratainkban más van: az, amit mi mondunk. És mivel Európa az európaiaké, vagy tisztelitek a mi törvényeinket és európaiként alkalmazkodtok hozzájuk, vagy büntetést kaptok, s ha az sem használ, mennetek kell innen. Mert létezik európai értékrend, ami a kereszténységből, az azt megelőző antik vallásokból és kultúrákból, a viking, kelta, szkíta őshagyományokból és sok minden másból tevődött össze s párolódott le az egyes népek saját kultúrkincsévé. Ilyen értelemben a páneurópai patriotizmus német módra, francia módra, svéd módra, görög módra, lengyel módra, magyar módra és így tovább kell élje és védelmezze az európaiságot, pontosan meghatározva azon kulturális horizontot, amin túl már egy másik világ másfajta törvényrendszere létezik, ami számunkra idegen. Igen, Európa valóban identitásválságot él át, de e vál­ság­ból a ki­ve­ze­tő út nem az el­zár­kó­zá­son, ha­nem az ön­fel­is­me­ré­sen át ve­zet. Ma­gyar­or­szág az el­múlt pár év­ben nem csu­pán be­hoz­ta év­szá­za­dos le­ma­ra­dá­sát, de jól lát­ha­tó lé­pés­e­lőny­re is szert tett. E­zért ok­kal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a­mint há­rom és fél é­ve az el­ső Bé­ke­me­net­ben e­lő­ször nyert ki­fe­je­ző­dést a meg­szen­ve­dett és meg­szer­zett ön­a­zo­nos­ság fö­lött ér­zett ö­röm és büsz­ke­ség len­dü­le­te, a­mely meg­döb­ben­tet­te a li­be­rá­lis Nyu­ga­tot, most már egy tá­gabb kör­ben le­het er­re az él­mény­re szük­ség. Egy nagy, egy­szer­re meg­hir­de­tett me­net ví­zi­ó­ja me­rül föl, a­mely Bu­da­pes­ten, Pá­rizs­ban, Ber­lin­ben, Var­só­ban, Ró­má­ban, Lon­don­ban, Po­zsony­ban, Bécs­ben és má­sutt vo­nul majd az ut­cá­ra E­u­ró­pá­ért: March for E­u­rope! Me­gyünk E­u­ró­pá­ért!

2015. September 20. 09:29

Német baklövés: egy Twitter üzenet indította a menekültáradatot!

                              Németország az elmúlt száz évet tekintve harmadszor sodorja végveszélybe Európát! Német baklövés: egy Twitter üzenet indította a menekültáradatot! Egy német hivatalos Twitter üzenet futótűzként terjedt a menekültek közt augusztus 24-től, és zúdította őket, Európába, Németországba. Egy elképesztő üzenet jelent meg a Twitteren augusztus 24-én, és nem is akárki tette közzé. Az üzenet úgy szólt, hogy a továbbiakban a szírekre nem vonatkozik a dublini egyezmény. Az üzenet feladója: a német szövetségi migrációs és menekültügyi hivatal! Ez aztán a felhívás keringőre, a menekültek közt villámgyorsan elterjedt, ekkor kezdtek nálunk is mozgolódni, felszállni a vonatokra, buszokra és megindulni Németország felé. A hatalmas tömeg mindenfelől jött, bátorítás volt ez az egész balkáni útvonalon, és persze ha már mentek, más nemzetiségűek is csatlakoztak, mondván, majd szírnek vallják magukat. A német belügyminiszter elismerte a hibát, és elmondta azt is, hogy ez nem minősült hivatalos dokumentumnak, de ez már eső után köpönyeg. Arról nem is beszélve, hogy a német Kancellát, Angela Merkel személyesen "hívta meg" a szír és az afgán bevándorlókat Európába. - vagy talán az ő mindenkori mondatai sem minősülnek hivatalos közlésnek? Németország az elmúlt száz évet tekintve harmadszor sodorja végveszélybe Európát! privatbankár - MITI nyomán  

2015. September 20. 07:53

A jól szervezett muszlim invázió máris sok eredményt ért el - rövid lapszemle

                        Amikor a trójai falóból kijöttek a görögök, nem azt kérdezték tőlük, hogy éhesek-e, fáradtak-e, hanem megkezdődött a harc. Jelenleg Európa ellen háború zajlik, százezerszámra érkeznek a bevándorlók mindenféle hiteles, azonosításra szolgáló dokumentum nélkül, az unió pedig megbénulva szemléli az eseményeket – jelentette ki Földi László, a titkosszolgálatok egyik volt vezetője. Az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója hangsúlyozta, a jól szervezett akció azt a célt is elérte, hogy az európai országok között konfliktusok, diplomáciai bonyodalmak alakultak ki. Amit most látunk pedig ez még csak a kezdet. Hozzátette, az ellenőrizetlenül beáramló tömegben egyértelműen jelen vannak az iszlamista szélsőségesek, a terroristák, akik beláthatatlan biztonsági kockázatot jelentenek egész Európa számára. Földi László a megoldás felé vezető utat egyértelműen a határok visszaállításában látja, ami álláspontja szerint végső soron az Európai Unió végét is jelenti majd. – A határok visszaállítása már csak azért is fontos lenne, hogy a már itt lévő afgán, szír, líbiai, illetve egyéb más nemzetiségű személyek mozgása legalább Európán belül követhető legyen. Ez is persze csak akkor lehetséges, ha az illető el kívánja hagyni azt az országot, amelyikben éppen tartózkodik – fogalmazott a volt hírszerző. Hangsúlyozta, Európa vezető politikusainak fel kellene ismerniük, hogy háború zajlik, a határok védelme pedig egy háborúban nem csupán lehetőség, hanem kötelesség. – A határok védelmében pedig a NATO-nak is szerepet kellene vállalnia. A katonai szervezetet ugyanis éppen erre a célra hozták létre – hangoztatta Földi László.

2015. September 19. 21:13

Horváth József: Magyarország kiemelt célpont - Európát megtámadták, a kontinens a létéért küzd

                    Horváth József: Magyarország kiemelt célpont - Európát megtámadták, a kontinens a létéért küzd Az utolsó pillanatban vagyunk, Európa végre rádöbbenhetne, hogy meg kell védenie a tengeri és a szárazföldi határait – jelentette ki a Magyar Időknek adott interjújában Horváth József. A polgári elhárítás, valamint a katonai titkosszolgálat volt főigazgató-helyettese úgy véli, Magyarország az iszlám szélsőségesek kiemelt célpontja, hiszen Franciaország mellett hazánkban él a legnagyobb zsidó közösség. – Csatlakozik azokhoz a véleményekhez, amelyek szerint a fizikai határzár nem jó megoldás, de az összes többi rosszabb ennél? – A kormány nem tehetett mást, nem volt alternatívája. Azt látom, hogy Európa felült egy puskaporos hordóra, az unió meghatározó vezetői pedig maguk gyujtották meg a kanócot. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy ezeknek az országoknak a titkosszolgálatai – hasonlóan a magyaréhoz – tájékoztatták a kormányukat a tudomásukra jutott információkról. A nyugati politikusok rövid távú céljaik, érdekeik miatt azonban nem merték meghozni azokat a döntéseket, amelyeket Orbán Viktor. A magyar kormány bizonyos szempontból kockázatos lépést tett, de az elmúlt napok reakciói, az európai országok pánikra utaló lépései azt igazolják vissza, hogy megfelelő döntések születtek. Amit még fontosnak tartok, hogy a kormány nem kapkodott. Kereste a megoldást európai szinten, de látható volt, hogy semmiféle pozitív visszajelzés nem érkezett az EU-ból. – Fogalmazzunk úgy, eleinte szinte kizárólag negatív visszajelzések érkeztek. Németországot pedig inkább a zavaros kommunikáció jellemezte, bár végül ideiglenesen lezárta az osztrák határát. – Nekem ez az egész történet borzasztóan furcsa. Angela Merkel kancellári pályafutását szemlélve példa nélküli módon egymással ellentétes nyilatkozatokat tett a migráció ügyében. Ennek az lehet az oka, hogy Németország hetvenéves fóbiái még mindig működnek, és egyszerűen fél kimondani, hogy a német állampolgárok biztonsága előrébb való, mint a menekülteknek titulált emberek befogadása. Érdekes például, hogy Merkel nyilatkozataival szemben milyen véleményeket fogalmaztak meg a bajor politikusok, akik lényegesen reálisabban mérték fel a kialakult helyzetet. – Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója úgy fogalmazott, hogy Európát megtámadták, a kontinens a létéért küzd. Nem tartja túlzónak ezt az állítást? – Nem. Ez egy tökéletes helyzetleírás. Hozzátenném, hogy Európa asztalára kiraktak egy fegyvert, amelyet néha a fejéhez tart, és orosz rulettet játszik. Rendkívül veszélyes ez a magatartás. A nyugati országok immunrendszere a jelek szerint lényegesen alacsonyabb szinten működik, mint a keleti régióé. A visegrádi országok – amelyek negyven éven át orosz megszállás alatt voltak – sokkal érzékenyebben reagáltak erre a problémára. Ismétlem magam, de fontos körülménynek tartom, hogy a nyugati, erős titkosszolgálatok ugyanúgy tájékoztatták kormányaikat a veszélyekről, mint nálunk. Amikor több százezer jól táplált, egészséges, katonakorú, háborúkat megjárt férfi jelenik meg Európában, az már önmagában komoly veszélyhelyzet. A különböző szervezett bűnözői körök, amelyek sokszor nemzetiségi, vallási alapon is szerveződnek, most kimeríthetetlen utánpótláshoz jutottak. Azoknak a férfiaknak, akik harcoltak a szír polgárháborúban, részt vettek az iraki háborúban, illetve a líbiai eseményekben, Nyugat-Európa nagyon lágy célpont lett. Nem hihetjük azt, hogy az Iszlám Állam – amely egyébként a médiát rendkívül jól kezeli – ezt a migránsfolyamot nem használta, használja ki. – Mégis mintha a terrorveszélyt nem vennék komolyan az unióban. A Charlie Hebdo szerkesztőségénél történt mészárlás után ez meglehetősen érthetetlen. Mekkora ez a veszély? – Az illegális bevándorlók csomagjainak átvizsgálásához senkinek, semmilyen lehetősége nem volt. Nem tudhatjuk, hogy hány, puzzle-ként összerakható pokolgépet rejtettek a hátizsákjaik. Nem tudhatjuk, hány fiola lapult a csomagokban, amelyek tömeges mérgezést okozhatnak. – A balliberális sajtóban ezt egyszerűen rémhírkeltésnek minősítik, és azt hangoztatják, hogy itt éppen a terror, a háború elől menekülő emberek tömegéről van szó. – Ha a felvételeket megnézzük, akkor jól látható, hogy ezeknek az embereknek a nagy része jól táplált férfi, döntő többségük esetében tehát nem beszélhetünk legyengült szervezetű menekült személyekről. Okostelefonnal, bankkártyákkal, készpénzzel, vagyis tökéletesen felkészítve érkeznek. A havala rendszere működik, tehát a pénz útját sem tudjuk követni, ami a terrorellenes harc egyik alapja. Azzal, hogy a készpénzt nyom nélkül képesek földrészeken átutaztatva két telefonhívással kézbe adni, megágyazunk a terrornak. Hatalmas összegek vándorolnak ezzel a módszerrel. A másik: többször jártam például Afganisztánban, tisztában vagyok az ottani állapotokkal. Egyáltalán nem életszerű tehát, hogy ezek az emberek bankkártyákat használva utaznak keresztül a fél világon, és tudják, hogy melyik országban mi a hivatalos pénznem, abból éppen mennyi szükséges a költségek fedezésére. – Reális esély van terrorcselekmények végrehajtására? – Lehet, hogy nem most, hanem a következő években, amikor ezek az emberek beilleszkednek a társadalomba, csatlakoznak különböző muszlim közösségekhez, amelyeken keresztül adott esetben megkaphatják azokat a motivációkat, amelyekkel fel tudják őket használni terrorcselekmények végrehajtására. És ha már szóba kerültek a franciaországi események: nem volt véletlen, hogy éppen ott hajtották végre ezeket a támadásokat. Ezekről ideje nyíltan beszélni. Európában ugyanis az egyik legnagyobb zsidó közösség Franciaországban él, a másik Magyarországon. Tudjuk, hogy az iszlám szélsőségesek kiemelt célpontjai között vannak a zsidó vallási szent helyek. Magyarország szerintem egyike a kiemelt célpontoknak. A kormány pedig felelősséggel tartozik az állampolgárai biztonságáért. – A nemzetbiztonsági szakértők szerint az, ami a határokon zajlik, csupán a kezdet… – Európa kinyitott egy olyan szelepet, amelyet rettenetesen nehéz lesz visszazárni még akkor is, ha az unió felébred, és megvédi a határait az illegális bevándorlókkal szemben. El fog indulni a családegyesítési folyamat. Azokhoz a százezrekhez, milliókhoz ugyanis, akik már itt vannak, előbb-utóbb csatlakozik majd a családjuk is. Az ottani családmodell pedig nem apa, anya meg egy-két gyermek. Mivel itt nem beszélhetünk a személyek kilétét igazoló dokumentumokról, előfordulhat, hogy egy személyre akár egy tucat úgymond „családtag” is rácsatlakozik majd az előttünk álló években. – A hírek szerint azonban jelenleg is milliók tartanak Európa felé, tehát a népvándorlás intenzitása is nőni fog. A kerítés mellett a rendőrökön kívül már a katonák is szolgálatot teljesítenek. Lőparancs nélkül feltartóztatható egy komolyabb tömeg? – Ne felejtsük el, hogy a Magyar Honvédségnek ezen a területen komoly tapasztalatai vannak. A balkáni missziókban ugyanis alapvetően ilyen problémák megoldására kaptak kiképzést: határbiztosításra, tüntető csoportok szétválasztására, illetve agresszívan fellépő csoportok kezelésére éles fegyver nélkül. Az persze nyilvánvaló, hogy nagy nyomás van a rendvédelmi erőkön, amelyek eddig megfelelően teljesítették a feladataikat. – A kerítés miatt új útvonalakat is használnak majd a migránsok. Mi lehet a megoldás? Miként lehet megvédeni Európát? – Az unió végre rádöbbenhetne, hogy meg kell védenie a tengeri és a szárazföldi határait. Ennek érdekében a migrációs problémát ki kell tolni a közel-keleti válságrégióba, ahol szűrőpontok felállítására van szükség. Fontos lenne Görögország megsegítése, hiszen tagolt tengerpartja, szigetvilága nagyon megnehezíti a határvédelmet. Az „arab tavasz” után Európa nem tehet úgy, mint az előkelő idegen. A Közel-Kelet destabilizált térségeiben meg kell találni azokat a stabilitási pontokat, amelyeken keresztül az Iszlám Államot vissza lehet szorítani, és meg lehet teremteni a biztonságos lét reményét, illetve a normális élet feltételeit Szíriában, Irakban és Líbiában is. A kérdés hosszú távú rendezésébe fontos lenne bevonni Oroszországot is. Az orosz–ukrán konfliktusra most nem térnék ki, mert az nagyon messze vezetne, de az Iszlám Állam nyomulása szempontjából egybeesnek az orosz és az uniós érdekek. – Ön vezető tisztségben volt a polgári és a katonai titkosszolgálatnál is. Ebben a helyzetben a szolgálatok mit tudnak tenni? Papírok, regisztráció nélkül érkező emberek sokasága halad át az országon. Hogyan lehet kiszűrni a nemzetbiztonsági szempontból kockázatot jelentő személyeket? – Szakmailag ekkora tömegek kezelése teljesen új helyzetet jelent. Nem szeretnék a partvonalon kívülről bekiabálni, de a jelenlegi körülmények közepette az unión belül működő szolgálatok közti információcserét fel kell gyorsítani. Az EU-n belül egymásra vagyunk utalva. Hosszú évek munkája lesz a migránstömeg feltérképezése. Elérkezhet persze a kritikus pont, amikor már kezelhetetlenné válik a helyzet. – Hol tartunk most? – Az utolsó pillanatban vagyunk. Magyar Hírlap

2015. September 17. 22:15

Nem akarunk önszántunkból a saját vesztünkbe rohanni!

                                A mostani szervezett bevándorlás Európa elfoglalásáról szól. Minden egyéb magyarázat félre beszélés, valami más szándék támogatásának az elleplezése, vagy egyenesen megtévesztés, hazugság  

2015. September 17. 15:02

George F. Hemingway: Egy kellemetlen ember

Nagyon jó írás - ajánljuk elolvasásra! George F. Hemingway: Egy kellemetlen ember A fenti kifejezést használta egy német politikus, amikor Magyarország jelenlegi miniszterelnökéről beszélt. Nem részletezte, miért tartja Orbán Viktort kellemetlennek, de a gondolat szöget ütött a fejembe. Elhatároztam, kiderítem, miért is gondol ma valaki Németországban a magyar kormányfőre mint a „kellemetlen emberek” egyikére. Hogy az elején kezdjük, talán érdemes a 2002 és 2010 közötti időszakra visszatekinteni, amikor Orbán Viktor és pártja, a Fidesz nem volt hatalmi pozícióban. Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, de a kormány hozzáállása az EU-hoz és annak vezető tagállamaihoz már a 2002-es kormányváltástól kezdve a tagság utáni magatartásukat vetítette előre. A csatlakozást követően Magyarország elméletileg – a többi uniós országhoz hasonlóan – egyenlő fél lett. Ezt a tényt sajnos senki sem közölte Németországgal vagy az Európai Bizottsággal, akik mind Magyarországra, mind a többi, később csatlakozott posztszovjet országra mint megtűrt, de nem feltétlenül egyenrangú partnerre tekintettek. Azt hiszem, valahol itt és ekkor kezdődött az az út, amely az említett külföldi politikus által használt jelzőhöz vezetett. Ugyanis a két Fidesz-kormány közötti időszakban a magyar kormányok az Európai Bizottság vagy Németország „Ugorj!” felszólítására mindig csak azt felelték: „Milyen magasra?” Magyarországot úgy könyvelték el, mint egy kedves, szívélyes, alkalmazkodó, hűséges vazallus-szövetségest, aki még büszke is arra, hogy azt csinálhatja, amit mondanak neki. Ezzel mindenki jól megvolt, kivéve Orbán Viktort, aki már ebben az időben is több olyan kritikus véleményt fogalmazott meg, amely vélemények kiváltották az Európai Bizottság vagy az effektív működésében csak a Nagy Népi Hurálhoz hasonlítható Európai Parlament nemtetszését. Aztán jött a kormányváltás, és a magyar nép azt a megbocsáthatatlan bűnt követte el, hogy kétharmados többséget szavazott meg a Fidesz–KDNP-szövetségnek. Ebből persze az következett, hogy Orbán Viktor kormánya végre tudta hajtani azt a programot, amit korábban megígért. Ennek több eleme nem tetszett sem a kiváló nyugati kapcsolatokkal bíró hazai ellenzéknek, sem a Magyarországot nem éppen egyenlő félként kezelő európai szövetségeseknek. Utóbbiak közül többen már azt is botrányosnak tartották, hogy az Orbán-kormány teljesítette választási ígéreteit, amelyek a magyar szavazók többségének tetszettek ugyan, de Nyugat-Európa egyes kormányainak már kevésbé. Nyugat-Európában a politikailag korrekt beszéd meghatározó tényező lett. Az olyan szavak nélkül, mint demokrácia, egyenlőség, fenntarthatóság, szolidaritás, társadalmi felelősségvállalás, melegbüszkeség, európaiság, multikulturális együttélés, elképzelhetetlen sok politikus napi diétája, és nehezen tudják elfogadni, hogy vannak olyan pályatársaik, akik ilyen szólamok állandó hangoztatása nélkül képzelik el politikai tevékenységüket. Orbán Viktor pedig egészen más szótárt használt. Már szóhasználata is „kellemetlen” némely, sablonokat ismétlő politikusoknak. Jean-Claude Juncker, aki korábban bírálta a magyar hatóságok bevándorláspolitikáját, azt vallja a legfontosabb kérdésnek, hogy vajon az európai országok össze tudnak-e fogni a bevándorlás ügyében, a közös európai cél megvalósítása érdekében. A baj csak az, hogy egyelőre még egy homályos európai cél sincs, nemhogy egy olyan irány, amely mögé összefogást lehetne toborozni. Ellentétben az Európai Unióval, Orbán Viktornak világos és egyértelmű elképzelése van a bevándorlók áradatának kezelését illetően. Mindenre elszánt embereket nem lehet valamilyen kényszerítőeszköz nélkül jobb belátásra bírni. A magyar kormány határzárat épít a magyar–szerb zöldhatáron, hogy a potenciális migránsokat a legális határátkelőhöz terelje. Az elképzelés lényege a menedékkérők regisztrációja, a kérelem gyors elbírálása, a temérdek menekültstátust nem érdemlő migráns visszafordítása. Logikusnak tűnő és belátható időn belül megvalósítható terv ez, amely minden európai ország érdekét szolgálja. Sajnos sok külföldi politikusnak ez a megközelítés sem tetszik. Amit világosan látni kell, az az, hogy az Európai Unió vezető politikusainak vagy fogalmuk sincs a probléma nagyságáról, vagy kétszínű módon bűnbakot keresnek saját inkompetenciájuk eltitkolása érdekében. Az egyik oldalon Magyarországon – és nem a semmit sem cselekvő Görögországon – kérik számon a schengeni egyezmény és a dublini rendeletek betartását, a másik oldalon pedig hangosan fújják a migránsokat hívó kürtjeiket. Az elmúlt hetek óriási migránsáradatának legfőbb okozói a német kancellár által tett kijelentések voltak. Orbán és Juncker legutóbbi nézeteltérése a kötelező kvótarendszer ügyében történt. Juncker úr először pár tízezer, majd ennél sokkal nagyobb számú bevándorló kötelező kvóta szerinti szétosztását javasolta a tagállamoknak. Miközben sokan bólogattak, a magyar miniszterelnök megkérdőjelezte ennek a nevetséges ötletnek a létjogosultságát. A migránsok százezrével tódulnak be az Európai Unióba. Hogyan lehet akármilyen szétosztásról beszélni, mielőtt az EU és Magyarország képes lenne megvédeni a határait? Hogyan lehet kvótáról és számokról beszélni, mielőtt ismernénk a probléma nagyságrendjét? Emellett egy óriási elvi dilemma elé állítja az összes, nemzetállamot kívánó politikust minden újabb „kötelező” utasítás Brüsszel részéről. Aki a nemzetállamok Európáját képzeli el az Európai Unión belül, az minden bizonnyal elveti Brüsszel újabb csendes lopakodását az európai egyesülés felé. Miután valószínűleg észrevette a német menekültpolitika eddigi irányának teljes csődjét, a kancellár asszony úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unióba belépőknek be kell tartaniuk a belépés és a regisztráció szabályait, majd integrálódniuk kell a társadalomba. Semmiképpen sem alkothatnak szuverén, elkülönült közösségeket. Ragyogó gondolatok. A baj ezzel csak az, hogy amint azt Magyarország példája is mutatja, a bevándorlók nem hajlandók elfogadni semmilyen rájuk vonatkozó törvényt, rendeletet vagy útmutatást. A jelenleg már Németországban élő mozlim közösségek nem integrálódnak a német társadalomba, és nem is hajlandók semmilyen erőfeszítést tenni azért, hogy – mint azt Merkel asszony szeretné – európaiak legyenek. Állítólag az őrület definíciója az, hogy újra és újra megismételjük azokat a cselekedeteinket, amelyekről már bebizonyosodott, hogy nem működnek. Nemcsak az egyenes beszédet preferáló magyar miniszterelnök, de maguk az európai társadalmak sem értették világosan a német kancellár eredeti irányvonalát. Aztán kiderült, hogy a német munkaadók egy emberként követelnek több, alacsony fizetésért dolgozó, lehetőleg képzett, fiatal munkaerőt a német gazdaság további fejlődése érdekében. Ezért hajlandók eltérni még azoktól az Európai Unióban és az Egyesült Államokban elfogadott judeokeresztény társadalmi és nemzeti normáktól is, amelyekben nemcsak a magyar miniszterelnök, de a népesség jelentős része is kitartóan hisz. Szörnyű, hogy a következményekre Orbán Viktornak kell figyelmeztetnie európai testvéreinket. Minden miniszterelnök feladata, hogy elsősorban a saját népe érdekeit képviselje. Még akkor is, ha ez a magatartás más országok politikusainak a szemében őt egy kellemetlen emberré teszi. Az ország karakterének, népességének, hitének, potenciáljának védelme nem nacionalizmus, hanem a legjobb értelemben vett patriotizmus. Ezekért az elvekért megéri még akár kellemetlennek is lenni. A szerző amerikai magyar üzletember, ügyvéd   Orbán

2015. September 17. 13:47

Nógrádi György professzor szerint Európa aláírhatja saját halálos ítéletét

A migránsok döntő része nem hajlandó visszamenni, nem hajlandó megmondani, honnan jött, „bujkál”, így papíron ki lehet utasítani, a valóságban azonban ez igen nehéz feladat. Németországban ez tartományi hatáskör, és a tartományok a kiutasítást egyszerűen nem tudják végrehajtani – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A migránsok döntő része Görögországnál lép be az Európai Unióba, itt semmiféle regisztráció nincs. A görögök azt mondták, annyi a gazdasági problémájuk, hogy ezt képtelenek megoldani. Olyan helyzet van megint, amelyben mindenki jogot sért – tette hozzá. Hiányzik a tényleges megoldás, ami csak az lehet, hogy „rendet csinálnak”. Líbiában ez egyszerűbb lehet, Szíriában azonban ütközik az orosz, az iráni, a síita és a szunnita álláspont. Az idő Európa ellen dolgozik – hangoztatta. Arra a felvetésre, hogy a menekültkérdésben Angela Merkel néha önmagával is ellentmondásba keveredik, a szakértő úgy reagált: részint a politikus egy nagykoalícióban van, és nagyon vigyáz arra, hogy a CDU/CSU megtartsa a 40-42 százalékát, a szocdemek pedig ne emelkedjenek 23-24 százalék fölé. Részint tudat alatt a mai német politikára még mindig hat a második világháború, ami történelmi tévedés. Részint pedig a német kancellár nem akar szembekerülni néhány európai országgal. Ha megnézzük a három központi hatalmat, a francia elképzelés teljesen más, mint a német, Nagy-Britannia pedig kényszerűségből vállalta el, hogy befogad minimális számú szíriait – magyarázta Nógrádi György. Megemlítette azt is, hogy Merkel tegnap bejelentette, jövőre 3 milliárd euróval növeli a migránsokra fordítható összeget. Ez az összeg ma reggelre 10 milliárd euróra nő; csakhogy ekkora kiadást szerinte a német államháztartás sem tud hosszú távon elviselni. Nógrádi György egyébként egyetért Orbán Viktor miniszterelnök véleményével, miszerint ezt az összeget célszerűbb lenne a fejletlen térségek segítésére fordítani. hiradó.hu

2015. September 09. 16:45

Schmidt Mária: Kopogtatás nélkül - az iszlám politika és vallás is egyben

                                    A radikális iszlám olyan univerzális ideológia, melyhez mindenki, mindenhol csatlakozhat, és így nem lebecsülhető vonzerőt gyakorol azokra, akik számára a nyugat istentelen, pénz- és szexközpontú világnézete és gyengesége kiábrándító. „Minden generációnak válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy merre menjünk. Mihez ragaszkodjunk? Mit adjunk fel? Mert a világ állandó és feltartóztathatatlan mozgásban van. A feladat, hogy felkészüljünk rá, mederbe szorítsuk, irányításunk alatt tartsuk. Nem szabad megcsontosodnunk, mert az élet kiköveteli a magáét, de muszáj végiggondolnunk, mit ér a számunkra a kereszténység, a felvilágosodás hagyománya. Mit vagyunk hajlandóak feladni belőlük, és mi az, amit mindenáron meg akarunk őrizni? A szekularizációt? A női egyenjogúságot? A magántulajdonhoz való ragaszkodást? A hatalmi ágak szétválasztását? A fékek és egyensúlyok rendszerét? A tenger, szex, napfény, síelés, szabadidő, fiatalság elegyét? Kulturális azonosságunkat? Nyelvünket? Fontosak-e mindezek annyira számunkra, hogy harcolni is hajlandóak vagyunk értük? Mert, minden ellenkező frázissal szemben, mindannyian tudjuk, hogy az értékrendek nem azonosak, és sok esetben egymás ellenében fogalmazódnak meg.Ahogy a különböző kultúrák erkölcsi hagyományai, törvényei sem fedik át egymást. Az iszlám értékvilág számos eleme összeegyeztethetetlen a fent felsoroltakkal. Ne áltassuk magunkat, hogy harc nélkül képesek leszünk megőrizni, fenntartani és továbbfejleszteni mindazt, ami számunkra fontos és értékes egy militáns, térítő muszlim világgal szemben. Ahogy gróf Andrássy Gyula figyelmeztetett: »Igen jó, ha két dolog van az oldalunkon. Az egyik a jog, a másik az erő. A jogot talán lehet néha nélkülözni, az erőt sohasem.« Mi most épp arra készülünk, hogy feltétel nélkül adjunk jogot azoknak, akiknek betörését nincs erőnk sem feltartóztatni, sem szabályok közé szorítani. »Az emberek túl sok valóságot nem bírnak el.« T. S. Eliot Az Európai Unió nem rendelkezik sem védelmi, sem határvédelmi képességgel, nincs koordinált kül- és biztonságpolitikája, és önjáró bürokráciája üzembiztosan cselekvésképtelen. Az embercsempészet ezt felismerve nőtte ki magát hatalmas és mindennél jobban jövedelmező üzletággá. Afgánok, pakisztániak, indiaiak, szírek, koszovóiak, eritreaiak, afrikaiak, nyugat-balkániak és még ki tudja, kik özönlenek Nyugat-Európába. Németországba ebben az évben közel egymillióan érkeznek. Ha ezek az emberek befogadásra találnak, az felbátorítja az újabb hullámokban érkezőket, akiknek száma mindaddig nő majd, amíg elegendően lesznek ahhoz, hogy elfoglalják maguknak, amit mi, európaiak, évszázadok alatt létrehoztunk. A cél világos: a demográfiai fölösleg és a sok gyermeket vállaló nők áttelepítésén keresztül hont foglalni, elfoglalni a védekezésképtelenné vált Nyugatot, ami egykor kifosztotta és leigázta őket (keresztes háborúk, gyarmatosítás, demokráciaexport, bombázások, stb.). Ne legyenek illúzióink: ez a betelepítési hullám egy jól megtervezett és kivitelezett stratégia része. Életszerűtlen ugyanis, hogy munkanélküli fiatalok tömegei egyszerre csak útra kelnek, tízezer dollárokat fizetve (!) a csempészeknek vonatra, hajóra, vezetőkre. (Csak a La Manche csatornán való átkelésért 3-4000 fontot, míg a magyar határ és Németország közötti útért 4500 eurót kérnek.) hogy olyan országokban kezdjenek új életet, vagy inkább folytassák az előzőt, amelynek a nevét sem hallották (ahogy a magyar polgárok egy jelentős része sem tudja, hol is vannak azok az országok, vidékek, ahonnan a portáik határait nagy hirtelen ellepők érkeznek). Ezek a betelepülők, és a közöttük levő irányítók, imámok, és alvó ügynökök lesznek azok, akik őket az iszlám nevében és érdekében mozgatják majd, gondoskodva a zökkenőmentes utánpótlásról, a »családegyesítésről« (sokszor klánokról van szó), illetve az újabb és újabb menekülthullámok betelepítéséről. Ezek a telepesek a régebben érkezettekkel együtt olyan politikai erőt képviselhetnek már a közeljövőben is, ami demokratikus úton foszthat meg bennünket, keresztény–zsidó őshonosokat hazáinktól. Mindez a szemünk láttára, a baloldali, hatvannyolcas »hasznos hülyékből« (Lenin) álló politikai és médiaelitünk hathatós támogatásával zajlik. Pedig Khomeini ajatollah még időben figyelmeztetett bennünket: »Ha az iszlám nem politika, akkor az iszlám semmi.« Igen, az iszlám politika és vallás is egyben. Méghozzá térítő vallás, hívei fanatikus meggyőződéssel képviselik a Próféta tanításait egy olyan Nyugat-Európában, melynek az infókapitalizmusban elszemélytelenedett, megúszásorientált elitje képtelen a védekezésre; nem akar és nem is képes szembeszállni vele.” mandiner.hu

2015. September 08. 23:53
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

2. oldal/189