Damjanich János - az aradi vértanú - imája, kivégzése előtt

                           


Damjanich János - aradi vértanú - imája, kivégzése előtt:
 
"Mindenség ura! Hozzád fohászkodom!
 
Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.
 
Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!
 
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára!
Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.
 
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom.
Ámen.
Damjanich
Emíliának vigasztalásul
 
Damjanich János (1804-1849) - honvéd vezérőrnagy

2023. October 06. 00:00

Az aradi vértanúk - Barabás Miklós (1810-1898) litográfiáján

                         

 

2023. October 06. 00:00

Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) - aradi vértanú

                             


Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) - aradi vértanú
 
A hibátlan jellemű, lovagias tiszt rendkívül érzékeny volt katonai becsületére, a kivégzése előtti percekben is ama rágalmak ellen tiltakozott, melyek szerint Budavár visszavételekor az elfogott osztrák katonákkal kegyetlenkedett volna.
Szavait - Tichy osztrák őrnagy, a kivégzés parancsnokának intésére - a dobok dübörgése némította el.

2023. October 06. 00:00

Török Ignác - aradi vértanú

                             

 

Október 6 - az aradi vértanúk kivégzésének napja - a magyarok gyásznapja
 
Török Ignác (1795-1849) - aradi vértanú
 
Világosnál ejtik foglyul; a szelíd, nyugodt hadmérnök a bíróság előtt magyarságával indokolta tetteit. "Lelkiismeretem felment engem" - mondta.
 
A kivégzés előtti éjszakán sem cáfolta meg hivatását és szenvedélyét: egy, a várerődítéssel foglalkozó szakmunkát olvasgatott.
Amikor a pribékek a bitóhoz kisérték a felindult embert, Tichy őrnagy gúnyos megjegyzésére így vágott vissza:
"Szégyellje magát ön, hóhérlegény!"
 
A kivégzése előtti pillanatokban állítólag szívszélhűdés érte, már csak holttestét akaszthatták fel.

2023. October 06. 00:00

Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél a népességfogyás megállítása

Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél a népességfogyás megállítása
Amennyiben nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot, először nem lesz elég munkaerő az országunkban, aminek a következménye az ország gazdaságának a hanyatlás.
Ebből következik, hogy csökkennek a bérek, a nyugdíjak, miközben fel kell majd emelni a nyugdíjkorhatárt.
És mindezekből következően a mai fiataloknak majd már nem lesz nyugdíja!
Megoldás: a gyermekvállalás mindenek feletti támogatás!
 
fotó: "C:\Users\Mészáros László\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ass  Aki még mindig nem értené, hogy miért fontosabb mindennél anépességfogyás megállítása AAmennyiben nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot.jpg"

2023. September 20. 00:00

Haza, a magasban

Haza, a magasban
Felmerül a kérdés: a világban szétszóratott összmagyarság számára mi jelenti a magyar szülőföld fogalmát, mi a magyar hazát, és mi jelentheti a „drága magyar földet”?
Planétánknak számtalan olyan pontja van, ahol magyarok jönnek világra, ahol magyarok élnek és meghalnak.
Minden ilyen hely kulcsfontosságú a magyar megmaradás szempontjából – mind-mind egy-egy hídfőállás!
A „sokágú síp” e helyszínek sokasága, összessége: a világkerekség minden magyarlakta szeglete – Szőcs Géza barátom kifejezésével, a planetáris haza.
Minden olyan talpalatnyi föld, amelyen bárhol a világban magyar ember áll, mert az az életének a színtere, az magyar föld! A magyar szülőhaza egy-egy mozaikja. És e kisebb nagyobb mozaikok összesége pedig a palanetáris magyar haza.
A planetáris hazában élő magyarok összességét, bennünket mindahányunkat a világban, az összetartozásunkat jelentő anyanyelv és a kötőanyagként szolgáló magyar kultúra emelheti fel az égi rend dimenziójába, a planetáris magyar nemzeti lét horizontjára.
A magyarság megmaradása, a planetáris haza fizikai színtereinek, élőhelyeinek megőrzése, a nemzeti azonosságtudat erősítése, csakis életerős anyaországgal őrizhető meg.
Jól jegyezzétek meg, nem Csonka-Magyarországban, nem is Nagy-Magyarországban, hanem mindenkor Kárpát-hazában, mi több, a világ összes magyarjában, a planetáris magyarságban kell gondolkodnunk, amikor a jövőnket tervezzük.
Tetteink fő vezérlő elve az egészséges magyar tudatformálás, és az összetartozásunk mindennapi természetessége kell legyen!
Tudnotok kell azt is, hogy aránytévesztés lenne, ha nagyobbak kívánnánk lenni a lehetségesnél, de hibát követnénk el akkor is, ha kisebbé hagynánk magunkat válni, a valóságosan lehetséges legnagyobbnál.
A lét-nemlét kérdése a fejekben dől el: a nemzethez tartozás vagy nem tartozás ténye, nemzeti tudatunk megléte, vagy hiánya, határozzák meg nemzetünk kilátásait.
A demográfiai veszély bennünket is égetően fenyeget. Így a planetáris magyar haza is egyre szűkül, az egyre fogyatkozó népességünk miatt.
Van-e annál nemesebb cél, minthogy a súlyos kihívások előtt álló nemzetünk javát szolgáljuk, a megmaradás vízióját tervekké formáljuk, és azokat tántoríthatatlan következetességgel végrehajtsuk - olyanokat cselekedjünk, amik méltóak nagy elődeink tetteihez és emlékéhez?
Van-e annál fennköltebb idea, mint a „haza, a magasban” gondolata?
Egy pillanatig sem téveszthetjük szemünk elől, hogy ennek beteljesüléséhez két dolog bizonyosan szükséges: a fennmaradó és egyre erősödő Nemzet és Haza.
Mészáros László
a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2023. August 19. 00:00

Hogy az USA hozta el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során? - Mészáros László

Ezt érdemes elolvasni - megosztani!
 
Hogy az USA hozta volna el a demokráciát Magyarországra? És még mit hozott a közelmúlt történelme során?
 
A demokrácia és szabadság nevű színjáték amerikai „sakktábláján, sakkjátszmájában” a birodalom számára a földrajzi, stratégiai, gazdasági térségek csupán sakkfigurákként szerepelnek - természetesen az ott élő nemzetekkel, hús, vér emberekkel együtt.
 
Például Közép-Európa, Magyarországgal együtt csupán egy „gyalog” a táblán - köznyelven, egy paraszt - amely a játék „végső kimenetele” (értsd: a játszma megnyerése) érdekében minden további nélkül feláldozható.
 
A birodalom ezt a „beáldozást” mindig is megtette (mindig meghozta azt a gyalogáldozatot, ami az érdekeit szolgálta). A saját létét is tagadó világhatalom napjainkban is e logika szerint „jár el”, e szerint politizál, mozgatja a szálakat.
 
Ez az USA képében megjelenő háttérhatalmi képződmény, európai csatlósaival, európai helytartó országaival együtt, az első világégést követően Magyarországot – mint parasztot – minden további nélkül beáldozták a „játszma” végső megnyerésének az érdekében.
 
Egy Trianoni békeszerződésnek elnevezett gyalázattal „egyszerűen” letörölték a térképről, és végül is csupán egy csonkot engedélyeztek a helyén az esetleges túlélésre.
 
Természetesen mindezt a szabadság, a béke és a demokrácia jegyében követték el!
 
Na, ezt adta nekünk az USA képében megjelenő háttérhatalom!
De adott még egyebet is.
 
A második világháború kellős közepén, 1941-ben, ennek a nagyon demokratikus birodalomnak a 34. alelnöke (későbbi, a 33. elnöke /helytartója/) Harry S. Truman a következőt mondta:
„Ha azt látjuk, hogy a németek győznek, az oroszokat kell segítenünk, ha azt, hogy az oroszok, akkor a németeket, hadd irtsák egymást.”
 
Mint ismert végül is az Oroszokat támogatták – „így alakult történelmileg”. Mi meg a háború lezárásának az aktusaként azt tapasztalhattuk meg, hogy „mi lettünk az ajándék”, az alku tárgya, elszenvedők.
 
Ugyanis ez a nagyon demokratikus és nagyon humánus birodalom, minden szívfájdalom és lelkiismeret furdalás nélkül odavetett bennünket - mint egy véres koncot - Sztálinnak, és az ő embertelen kommunista diktatúrájának.
 
Ezt is a szabadság és a demokrácia jegyében tették – a sakkjátszma végső kimenetele szempontjából ugyanis ez a megoldás mutatkozott „racionális” döntésnek.
Magyarországot „büntetésből”, Lengyelországot „jutalmul” lökték oda a világ egyik legvéresebb, legembertelenebb diktátorának.
 
A második világháborút követően ezt kaptuk mi Amerikától, és európai reinkarnációitól.
 
És mindezek után jött a playboy fajsúlyú, „tökéletes vigyorú” udvari hopmester, a birodalom korábbi helytartója, Bill Clinton – aki azt merészelte a pofánkba vágni egy kampánybeszédben, hogy Lengyelország és Magyarország nem lennének szabadok az Egyesült Államok és a hidegháború nélkül.
Ez a két ország most úgy döntött - mondta playboy vigyorú - hogy a demokrácia túl macerás, és inkább Putyin típusú vezetést akarnak (értsd: diktatúrát).
 
Ismerve a fent is érintett történelmi előzményeket, valamint a mostani Oroszországot fenyegető, és a térségünk biztonságát semmibevevő, azt kockára tévő amerikai külpolitikát, valamint azt a nem elhanyagolható szempontot, hogy magyar emberek demokratikus parlamenti választásokon döntöttek Magyarország jövőjéről – még ennek a lihegő birodalmi pincsinek van képe gyalázni a mindig is szabadságra vágyó magyarokat, és a lengyeleket.
 
A közel száz év előtti országamputációnk, a mérhetetlen mennyiségű gyalázatot, szenvedést és véráldozatot követelő vesszőfutásaink rémségei után - amelyek persze amerikai perspektívából „csupán egy-egy parasztáldozatnak voltak tekinthetők” - ez a pojáca kiáll és vádol.
 
Ez az arca elé demokrácia-álarcot biggyesztő bábu és hasonló kaliberű felesége kiáll, és gyalázkodik hazánk ellen, a birodalom által ellenünk elkövetett rémségek sorozata után. Kiáll a tudatlan, tájékozatlan, de többségében azért felsőbbrendű önérzettel átitatott lelkű amerikai közönsége elé.
 
Kiáll gyalázni a magyarokat, mert ő ezt is megteheti.
 
És persze kiáll gyalázni a lengyeleket, mert mint tudjuk a legutoljára ők is elfelejtették, hogy hogyan kell "helyesen" szavazni a szabad választásokon – hogyan szükséges úgy voksolni, hogy az a birodalomnak is tessék, mert ha nem, akkor rád ereszti „lejárató gépezetét”, médiástúl, hitelminősítőstűl, csaholó plyboy helytartóstúl együtt.
 
Mészáros László – a Patrióta Európa Mozgalom alapítója

2023. August 15. 00:00

"Irtsátok ki a magyarokat!" Pozsonyi csata

"Irtsátok ki a magyarokat!"
 
A pozsonyi csata 1116. évfordulóján különösen érdemes megnézni ezt a VIDEÓ-ót!
 
907-ben a Keleti Frank Királyság élén Arnulf fia, a mindössze 14 éves IV. (Gyermek) Lajos állt.
 
A magyarok kiirtását célzó hadjárata a következő parancsa alapján történt:
„decretum... Ugros eliminandos esse - rendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak.”
 
kattints a nagyon fontos, érdekfeszítő, mindmáig a Nyugat érdekei okán elhallgatott, most új tényeket feltáró VIDEÓ-ra - érdemes!
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EaS7eCYrcbY&feature=share
 
 

2023. July 09. 00:00

patt Az USA a világ legundorítóbb állama. Gyalázatos emberiség ellenes háborús bűnök egész sorát követte el már a.. van hozzá a raktárban szöveg

Az USA a világ legundorítóbb állama
Gyalázatos emberiség ellenes háborús bűnök egész sorát követte el már a huszadik században teljesen nevetséges indokokkal.
Hogy csak egyet említsünk a teljes felsorolás mellőzésével: a Japán elleni két atombomba ledobása minden utólagos hazudozás ellenére nem más volt, mint többszázezres emberkísérlet a gyakorlatban az atombomba hatásainak az elemzésére.
Ma Ukrajnában tesztelik az új fegyvereiket, a hírszerzésüket, a műholdjaikat, és a háborús stratégiáikat...
Egyszóval undorító, hogy még támogatni is kell őket, mert különben célponttá válhatsz te magad is, nagyon könnyen!

2023. March 26. 00:00

A márciusi ifjak neve és életkoruk a forradalom idején

                     

 

A márciusi ifjak neve és életkoruk a forradalom idején:
 
Ágai Adolf (12)
Bozzai Pál (19)
Bulyovszky Gyula (21)
Degré Alajos (28)
Emődy Dániel (29)
Farkas Lujza (Szathmáryné) (30)
Gaal Ernő (?)
Hamary Dániel (22)
Hatala Péter (16)
Hermann Rosenfeld (?)
Irányi Dániel (26)
Irinyi József (26) 
Jókai Mór (23)
Kléh István (23),
Koplánszki Károly (18)
Korányi Frigyes (19)
Lehotzky Pál (27)
Nyáry Albert (20)
Oroszhegyi (Szabó) Józsa (26)
Pálffi Albert (28)
Petőfi Sándor (25)
Sebő Antal (18)
Sükei Károly (24)
Szathmáry Pál (?)
Szegfi Mór (23)
Szikra Ferenc (?)
Telepy Károly (19)
Vajda János (21)
Vasvári Pál (22)
Vidats János (22)
 
fotón: Thorma János (1870-1937) - Talpra magyar!

2023. March 15. 00:00
<< Első< ElőzőKövetkező> Utolsó>>

3. oldal/115